}-> }--- english
<---{ }--->

[2205.png]

wyrwać się z okowów przypadku

06.2010
Warszawa }-[+]->